Publications Estimation of water storage changes in small endorheic lakes in Northern Kazakhstan

Estimation of water storage changes in small endorheic lakes in Northern Kazakhstan

2018_Yapiyev_Burabay_AridEnv.pdf (3,54 mb)


by V. Yapiyev ,K.Samarkhanov, N.Tulegenova,S. tJumassultanova, A. Verhoe, Z. Saidaliyeva, N. Umirov,Zh. Sagintayev, A. Namazbayevah